Verhardingsadviezen
Wegbouwkundig advies en onderzoek  
Wegbouwkundig onderzoek op basis van o.a. valgewichtdeflectiemetingen geeft inzicht in de technische conditie van de verhardingsconstructie. Een onderzoek bestaat uit het verzamelen en verwerken van gegevens over de draagkracht van de ondergrond, de bestaande constructie en de verkeersgegevens. Dan wordt duidelijk of de bestaande verharding voldoende robuust voor de toekomstige situatie is of dat een bepaalde versterkingsmaatregel nodig is.

Via Aperta adviseert verhardingsconstructies voor wegen, busbanen, bedrijventerreinen, fietspaden, maar ook voor vliegvelden en containerterminals op de meest uiteenlopende locaties en terreinen variërende van een goede tot een slecht dragende ondergrond.

Verhardingsadviezen en herontwerp van verhardingen  
Wegbeheerders van lagere overheden en waterschappen kennen het probleem: Tal van wegen bereiken 'einde levensduur' en vragen grootschalig onderhoud. Daarbij zijn verschillende oplossingen mogelijk. Door het uitvoeren van wegbouwkundig onderzoek is een adequaat herontwerp mogelijk en kunnen verschillende onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend. Bij het bepalen van de meest wenselijke onderhoudsmaatregel worden de wijze van uitvoering en de kosteneffectiviteit van de maatregel betrokken. Een verhardingsadvies mondt vaak uit in een rapportage, maar VIA Aperta kan u desgewenst ook assisteren bij het bestek en tekeningen en voorzien in een civieltechnische uitvoeringsbegeleiding.

Innovatieve contracten  
Schaalvergroting en innovatieve contractvormen spelen bij het onderhoud van rijkswegen een steeds grotere rol. Steeds vaker wordt gewerkt volgens 'Design & Construct' met prestatiecontracten waarbij de invloed van Europese regelgeving en CE-markering een rol speelt. Door de nieuwe contractvormen ligt de verdeling van de risico's anders dan bij traditionele RAW-bestekken. VIA Aperta brengt relevante risico's in kaart en adviseert potentiele opdrachtnemers met betrekking tot het aanbiedingsontwerp van het verhardingsonderhoud en stelt de ontwerpnota op.

Uiteraard werkt VIA Aperta bij deze vertrouwelijke werkzaamheden altijd voor één opdrachtnemer.

Vliegveldverhardingen  
Vliegveldverhardingen behoren tot de specialismen van VIA Aperta. Naast ontwerp- en onderhoudsadviezen kunt u bij VIA Aperta terecht voor het bepalen van de actuele draagkracht (PCN) van de vliegveldverharding.  De ‘Pavement Classification Number’ staat voor het draagvermogen van de baan. De relatieve schade van een vliegtuig wordt uitgedrukt in de zogenaamde ACN-waarde (Aircraft Classification Number). Door beide getallen te vergelijken kan eenvoudig worden nagegaan of de betreffende verharding draagkrachtig genoeg is of wellicht moet worden versterkt.

Een aantal aansprekende luchthavens gingen u reeds voor. Zo heeft VIA Aperta voor Amsterdam Airport Schiphol de draagkracht van de vijf start- en landingsbanen bepaald. Ook Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Luchthaven Twente maken gebruik van de diensten van VIA Aperta.

Bedrijfsverhardingen  
Bedrijfsverhardingen worden gekenmerkt door een breed toepassingsgebied. Ze worden voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt waarbij de eisen die eraan gesteld worden per bedrijf variëren. Onder bedrijfsverhardingen worden alle verhardingen in en rondom bedrijven verstaan, zoals vloeren in magazijnen en productiehallen, bedrijfswegen, op- en overslagterreinen, industrie- en haventerreinen en container terminals. De aard en grootte van de belastingen, de specifieke gebruikseisen als vlakheid en chemische bestandheid zijn van belang voor een juiste verharding voor een vloer of terrein.

VIA Aperta kan u ter zake adviseren bij het ontwerp of herstel van een bedrijfsverharding in asfalt of beton.

Kunstwerken  
Net als bij wegen hebben rijdekken en voegovergangen van kunstwerken van tijd tot tijd onderhoud nodig. Alhoewel beide in elkaars verlengde liggen, is de onderhoudsadvisering wezenlijk anders. Afhankelijk van de aard, omvang en oorzaak van de schade en het gebruik zijn verschillende verhardingstechnische basisoplossingen mogelijk. In samenspraak met de beheerder wordt op basis van systems engineering een oplossing uitgewerkt die aan de  eisen van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat tegemoetkomt.

Beheer en onderhoud  
"Goed beheer en onderhoud van verhardingen betekent het gepland en financieel verantwoord treffen van die maatregelen en het ondernemen van die acties waarmee de verhardingen veilig en comfortabel blijven en zoveel mogelijk beschikbaar zijn."

VIA Aperta kan u assisteren bij het uitvoeren van visuele inspecties bolgens de CROW systematiek, het opstellen van onderhoudsplannen, het ramen van kosten en het schrijven van raadsnota's.


CE-markering voor asfalt  
De Europese normen voor asfalt (NEN-EN 13108-serie) beschrijven eigenschappen en randvoorwaarden voor asfaltbeton. Daarnaast zijn er twee normen die voor alle productnormen gelden, de norm voor het typeonderzoek en de norm voor de productiecontrole. De asfaltnorm geldt voor dichte deklagen, tussenlagen en onderlagen.

VIA Aperta hanteert de functionele eigenschappen van de asfaltmengsels bij het verhardingsontwerp. Wij helpen ontwerpers, bestekschrijvers en adviseurs graag op weg om met de nieuwe normen aan de slag te gaan.

Studies  
Onder andere voor het CROW heeft VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. verschillende uiteenlopende wegbouwkundige onderwerpen uitgediept. De resultaten komen van deze studies komen direct weer aan de abonnementhouders van CROW ten goede. Met recht: 'Praktische kennis, direct toepasbaar' !.

Stille wegdekken  
Duizenden mensen in de directe omgeving van het spoor of rijkswegen ervaren dagelijks geluidoverlast. Met bronmaatregelen als stille banden en geluidsarme wegdekken kan Nederland stiller worden. De geluidreducerende effecten zijn per wegdektype sterk verschillend. Daarbij hebben factoren als de verkeerssamenstelling en de gereden snelheden invloed op de geluidreducerende werking van deze wegdekken. Bij de keuze speelt echter niet alleen een rol hoe stil een stil wegdek is, maar ook hoe stil het blijft. Door steenverlies en/of door vervuiling wordt een weg weer luider. De gevoeligheid van wegdektypen voor beide oorzaken van verminderde geluidreductie kan worden meegenomen in de keuze van een bepaald wegdektype.

Vloeistofdichte verhardingen  
Op het gebied van vloeistofdichte verhardingen is de regelgeving per 1 januari 2016 veranderd. Een door een gecertificeerde aannemer aangelegde  verharding hoeft de eerste zes jaar niet te worden gekeurd. Wel moet de eigenaar zelf de voorziening jaarlijks beoordelen en dit in een logboek vastleggen. Gebeurt de aanleg niet onder certificaat, dan moet de verharding direct na aanleg door een geaccrediteerd en ministerieel erkend bureau worden gekeurd.

VIA Aperta kan u zowel bij de aanleg als bij de interne en/of externe keuringen helpen.

Arbitrage en schade-expertise  
Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil over een (weg)bouwkundig werk hebben, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Voor technische aspecten is deskundige technische bijstand onontbeerlijk om de status van het werk neutraal en accuraat vast te leggen. Aanvullende specialistische adviezen kunnen van nut zijn om stellingen van partijen te onderbouwen. Bij schadegevallen wordt een erkend schade-expert ingeschakeld en stelt Via Aperta de oorzaak of oorzaken vast geeft remedies aan hoe deze in het vervolg te voorkomen zijn.

Al ons onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd. VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V. en haar medewerkers hebben geen commerciële belangen bij de uitkomst ervan.